Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Protestantse Gemeente Houten

    

Diaconaal beleidsplan 2020-2025

 

1. Wat verstaan we onder diaconaat?

Diaconaat is een roeping van de christelijke gemeente om oog, oor en zorg te hebben, in navolging van de woorden van Christus, voor leden van de gemeente en voor anderen die onder druk leven, hetzij van incidentele aard dan wel van structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld.

Deze zorg komt tot uitdrukking in:

  • het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan mensen die dat nodig hebben;
  • het oproepen van de gemeenteleden om in woord en daad eveneens bijstand, verzorging en bescherming te bieden aan mensen die dat nodig hebben;
  • het bijeenbrengen en beheren van geld en goederen ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten.
  • De diakenen zijn initiërend, stimulerend, sturend en hebben ook een uitvoerende taak hierin. 

Deze taak wordt richting gegeven door:

  • het luisteren naar de noden én de inzichten van mensen, (belangen)groepen en volken die hulp ontvangen en (leren) kijken vanuit de positie van de hulpontvanger;
  • gelijkwaardigheid: diaconale hulp gaat uit van het principe van gelijkwaardigheid van de hulpgever én de hulpontvanger, ook al is de maatschappelijke positie van beide vaak verschillend;
  • het vergroten van de bewustwording bij de hele kerkelijke gemeente;
  • solidariteit: partij kiezen voor mensen zonder rechten door de stem te verheffen tegen het onrecht dat hen wordt aangedaan.

2. Wat doen we als diaconie?

Als diaconie richten we ons zowel op activiteiten dichtbij (de eigen kerkelijke gemeente, de eigen regio) tot activiteiten verder weg (in Nederland tot ver daarbuiten). Deze activiteiten kunnen o.a. bestaan uit praktische en/of financiële ondersteuning en bezoekwerk. Hiervoor zoeken we op lokaal niveau samenwerking met gemeentelijke en maatschappelijke instanties, andere Houtense kerken etc.

 

3. Speerpunten voor de komende jaren

De komende jaren zullen we veel lopende activiteiten verder continueren. Dit vormt de basis van de diaconie. Dit varieert van het aanbieden van vervoer naar de kerk voor wie hier behoefte aan heeft, het organiseren van het Heilig Avondmaal, de gemeente informeren over projecten van Kerk in Actie, tot het verlenen van financiële ondersteuning dichtbij en ver weg. Daarnaast zien we de volgende speerpunten voor de komende jaren:

  • Mogelijkheden verkennen om een bijdrage te leveren aan huisvestingsproblematiek / aanbieden van noodhuisvesting in de eigen regio.
  • De betrokkenheid van gemeenteleden bij de diaconie vergroten

De concrete uitwerking van deze speerpunten wordt beschreven en uitgewerkt in een werkplan.

 

4. Randvoorwaarden

Uitvoering van dit beleid is alleen mogelijk als we als diaconie voldoende menskracht, financiële middelen en deskundigheid en netwerken op verschillende vlakken hebben. Om dit te realiseren is aandacht nodig voor het snel invullen van ontstane vacatures binnen de diaconie, het behouden (dan wel vergroten) van de financiële slagkracht en het behouden van benodigde kennis en netwerken.