Logo PG Houten kleur
Een goed verhaal

Het kant 1, 3995 DZ, Houten, (030) 637 4986

Gegevens Protestantse Gemeente te Houten ten bate van ANBI

 

De Protestantse Gemeente te Houten en haar diaconie zijn erkend als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).
Gewone en periodieke giften aan de Protestantse Gemeente zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.

Conform de wettelijke verplichting  voor ANBI erkende instellingen maken we hieronder de financieel gegevens van de Protestantse Gemeente openbaar.

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Protestantse gemeente te Houten

Telefoonnummer (facultatief):

030 6374986

RSIN/Fiscaal nummer:

006481073

Website adres:

www.pghouten.nl

E-mail:

via dit formulier

Adres:

Het Kant 1

Postcode:

3995 DA

Plaats:

Houten

 

De Protestantse gemeente te Houten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

Wat kenmerkt onze gemeente?

 

De Protestantse Gemeente te Houten: 

 

 • wil gericht zijn op God en op elkaar en de wereld om ons heen
 • is verscheiden, veelkleurig en pluriform
 • is toegankelijk en gastvrij
 • is een plaats van werkelijke ontmoeting met respect voor elkaars overtuiging
 • heeft als pijlers: de eredienst, de dialoog, jongeren en missionaire openheid
 • schenkt aandacht aan vorming en toerusting tot geloofs- en gemeenteopbouw
 • staat open naar andere kerkelijke gemeenten in Houten
 • is een muzikale gemeente
 • wil een lerende gemeente zijn
 • investeert in de toekomst

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  

 

 De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Houten.

 B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 37 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie.

 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan. 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 

 

Op de website www.pghouten.nl vindt u het beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente. http://www.pghouten.nl/images/kerkenraad/Visiedocument_2015-2020_Schatten_Delen.pdf 

 

E. Beloningsbeleid. 

 

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland 

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 

H. Staat van baten en lasten met toelichting.

ANBI rapport

G.Toelichting bij de staat van baten en lasten en de balans

Resultaat in hoofdlijnen –vergelijking met begroting(afgerond).

Het resultaat over het boekjaar 2019 bedraagt uiteindelijk € 5.300 negatief. Er was oorspronkelijk een negatief resultaat van € 35.000 begroot. Bij de vaststelling van de jaarrekening bleek het operationeel resultaat € 24.300 negatief. Bij dit operationele resultaat moet nog de incidentele baten groot € 21.500, bestaande uit een legaat ad € 15.000 en de opbrengst van Fonds aktie F € 6.500, worden geteld en moet het resultaat worden verminderd met de incidentele last van € 16.100 ten behoeve van kerk tv. Per saldo € 5.400

positief. Dit levert over het verslagjaar een resultaat van € 18.900 negatief.

Dit jaar is besloten het Stimuleringsfonds ad € 4.000 op te heffen en uit het fonds Actie F per saldo € 9.600 te onttrekken als gevolg waarvan een vrijval uit de bestemmingsreserves ad €

13.600, verantwoord in de staat van baten en lasten, aan het resultaat wordt toegevoegd. Per saldo volgt dus een resultaat naar algemene reserve over het boekjaar 2019 van de eerder

genoemde € 5.300 negatief.

Vooruitzichten 2020

De vooruitzichten voor het jaar 2020 zijn anders dan in eerste instantie bij het opstellen van de begroting voor 2020 werd verwacht Er werd een begroot tekort verwacht van ruim €56.000.

Dit tekort zal als gevolg van twee belangrijke financiële gebeurtenissen niet worden gerealiseerd en zal er sprake zijn van een overschot. Als eerste kan genoemd worden het vertrek van ds. M. Snaterse per 1 februari en de daaruit ontstane vacature als gevolg waarvan gedurende een nog niet te voorspellen periode geen sprake zal zijn van de benoeming van een nieuwe predikant los van de vraag voor welke fte de benoeming zal plaatsvinden. Dit impliceert dat er zeker minder geld aan traktementen en pensioenpremies verschuldigd zal zijn.

Een andere niet voorziene opbrengst is een ontvangen legaat van ruim € 61.000.

Hoewel de financiële positie in eerste instantie dus prima lijkt gelet op de solvabiliteit, is er toch sprake van zorg. Het wensenpakket van de PGH sluit niet aan met de financiële positie van de gemeente. Er is geen sprake van evenwicht in de begrote opbrengsten en de geprognotiseerde kosten. Dit evenwicht is er ook niet bij een teruggang in de bezetting van het pastoraat van 2.3 fte naar 2,1 fte. Er zal derhalve nog verder bezuinigd moeten worden in de kosten.

Gelukkig is de alsmaar dalende tendens in de VVB-opbrengsten voor het jaar 2020 gestopt en is er €17.000 meer toegezegd dan begroot.

Het jaar 2020 is voor de PGH een jaar van keuzes maken, waarbij bij het maken van de keuzes rekening gehouden moet worden met de beperktheid van de ter beschikking staande liquide middelen en waarbij we ook onze verantwoordelijkheid moeten dragen voor de toekomende generatie.